Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınıflarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısını giderek arttırmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta, müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Bunlarla birlikte ilgili mevzuat ve yasal şartlar gereği birçok firmada zorunlu hale getirilen bazı uygulamalara hazırlıklı olabilmek için gerekli yönetim Yönetim Sistemi Belgelendirme sistemlerinin kurularak işletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bazı sektörlerde spesifik olarak belirli yönetim sistemleri sertifikalarının alınması da zorunlu hale getirilmiştir.

Müşteri beklentileri arasında sadece kaliteli ürün değil; çalışana ve çevreye saygılı firmalar tercih sebebi haline gelmiştir. Günümüz tüketicisi, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında kendisine, yaşadığı çevreye, insana ve dünyasına da değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir.

Yönetim Sistemlerinin Firmanıza Getireceği Başlıca Faydalar;

 • Kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar.
 • Reklam ve Prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme olgusunu kazandırır.
 • Ürün, hizmet ve personel kalitesinde artış sağlanır.
 • Çalışma ortamında iyileşme sağlanır.
 • İş verimliliği ve memnuniyeti artar.
 • Tedarik zincirinde daha iyi bir yer edinmekte kolaylık sağlar.
 • Dış ticarette kolaylık getirir.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerinde azalma sağlar.
 • İşinizde riski azaltır, güveni arttırır.
 • Bilgi Sistemlerinizi korumanızı sağlar.
 • Tercih edilen tedarikçi konumuna gelmenizi sağlar.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinde artış sağlar.

Başlıca Yönetim Sistemleri

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
 • ISO 22716 İyi Üretim (GMP) Uygulamaları Yönetim Sistemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bütün kuruluşlara, hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslar arası alanda kabul görmüş bir yönetim biçimidir. ISO 9001 Standardı kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır. Kuruluş ile birlikte gelişerek değişen ihtiyaçlara cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. ISO 9001

Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi önlemektir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler gerçekleştirilmesidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgi taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Dünyanın neresinden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslar arası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu standart,finans, sağlık, kamu ve Bilgi Teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslar arası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri için yöntem belirlemelerini sağlar. Risk Yönetimi ve Sürekli iyileşme süreçlerine odaklanmıştır. Kanunlarca zorunlu tutulan işyerlerinin çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesine yardımcı olacak uluslar arası bir standarttır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve iş güvenliği esasına dayanır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Hammaddenin temininden ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. ISO 22000 standardının temel yaklaşımı; güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını da kontrol altında tutmaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar tarafından tercih edilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. ISO 50001, firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde yardımcı olan bir süreçtir. Sistem; iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı sağlar.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile kuruluşlar müşterilerini ne kadar önemsediğini göstermek, müşteri şikayetlerini değerlendirerek rakiplerle araya ciddi farklar koymak, müşteri ilişkilerinde kusursuzu yakalamak, müşteri şikayetleri yönetiminde çalışanları bilinçlendirmek ve dikkatlerini konuya yöneltmek için çalışmalar yapmaktadır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485, ISO 9001 standardının tıbbi cihazlara uyarlanmış ve genişletilmiş halidir. Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. Bu standart tıbbi alet üreticilerinin CE işaretlenmesi için de kullanabilecekleri bir sistemdir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktadır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi

ISO 15838 standardı bir yandan Çağrı Merkezleri’nin yönetim gereksinimlerini karşılarken, bir yandan da Çağrı Merkezleri’nin güvenilir hizmet sunabilmeleri için gerekli olan teknik koşulları tanımlamaktadır. En büyük özelliği, müşteriler ile kuruluşların Müşteri Hizmetleri Merkezi veya Çağrı Merkezi arasındaki ilişkinin performans kalitesini yükseltmekdir.

ISO 22716 İyi Üretim (GMP) Uygulamaları Yönetim Sistemi

Kozmetik ürünleri insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden kozmetik ürünlerinin güvenilir koşullarda ve standartlarda üretilmesi gerekmektedir. Kozmetik sektöründeki üretimlerin standartlara uygun olarak devam ettirilmesi için İyi Üretim Uygulamaları – GoodManufacturingPracties (GMP) standardı geliştirilmiştir. Bu standartlar kozmetik dahil ilaç, gıda, tıbbi cihazlar ve benzeri ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk yapmaktadır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Risk Yönetimi, ölçek yapısı gözetmeksizin tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşların işlevlerine ilişkin riskleri etkili bir şekilde yönetebilmeleri için gereken alt yapıyı oluşturmaya odaklanmış bir risk yönetimi standardıdır. Risklerin beraberinde getirdiği fırsat ve zorlukları kavrayarak firmaya kar olanağı sağlayabilir ve bu risklerin firma üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri kontrol ederek etkisiz hale getirir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda sektöründe arzın küreselleşmesi ve gıdada risklerin artması ile uluslararası düzeyde kabul gören bir gıda güvenliği yönetimi standardına ihtiyaç doğmuştur. Bu sebeple ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı ile PAS 220 teknik şartnamesi birleştirilerek yeni bir gıda güvenliği uygulama ve sertifikasyonu geliştirilmiştir. Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan FSSC 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf tetkiki ve belgelendirilmesine yönelik ISO tabanlı, bağımsız bir gıda güvenliği yönetimi programı sunmaktadır. GFSI (Global FoodSafetyInitiative) tarafından tanınan belgelendirme programları, küresel gıda tedarik zincirinin hem kamusal hem de özel sektörde önde gelen ve etkili bir düzenleyici mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. Gıda tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar, büyüklükleri veya karmaşıklıkları ne olursa olsun, FSSC 22000 belgelendirmesinden yararlanabilir.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi kuruluşta yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve bunlarla ilgili faaliyetlerin belirlenmesine, yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.

[everest_form id=”592″]